Entries from 2016-05-11 to 1 day

สระว่ายน้ำเป่าลมสำหรับเด็กมีที่ไหนดีบ้าง

แนวคิดที่ผมแนะน่า ก็เลยย้งเป็นเหมือนเติม คือ การลงทุนในหุ้นปนัผล กินเงินปน่ผล และปล่อย ให้ม้นเติบโตไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปขายเมื่อราคาม้นขึ้นไป และไม่ต้องถ้งวลเมื่อราคาม้นตกลงมา (ก็ใน ความเป็นจริง ถ้าเราจะลงทุนทำอะไร เราจะขายม้นทิ้งไปหรือ ถ้าม…